Management Commmittee (2017 – 2019)

Loh Eng Meng

Loh Eng Meng

President

Jaffa M. Salleh

Jaffa M. Salleh

Vice President

Low Zhen Hui Jeremy

Low Zhen Hui Jeremy

Secretary

Chia Rong Xi Johnson

Chia Rong Xi Johnson

Treasurer

Jessica Mak Wei-E

Jessica Mak Wei-E

Member

Lim Jia Yi

Lim Jia Yi

Member

Teet Guo Cheng

Teet Guo Cheng

Assistant Treasurer

Lee Siau Hua

Lee Siau Hua

Member

Neoh Yew Kim

Neoh Yew Kim

Member

Tan Keng Ying

Tan Keng Ying

Member